Zkouška dle NSK

Zkouška dle Národní soustavy kvalifikací

Předběžný termín zkoušky je 18., 19. a sobota 22.11.  a 6.12. 2014

Co se bude zkoušet
I.    Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
a    Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů
b    Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady  c    Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v zařízení či domácnosti dítěte s ohledem na specifika různých vnějších i vnitřních prostředí

II.    Poskytování první pomoci dítěti/dětem
a    Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení
b    Předvést rozhovor při volání na záchranný systém
c    Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii
d    Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení
e    Vysvětlit a předvést správný postup při dalších obvyklých úrazech a nehodách dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. otravy, požití drobných předmětů, poleptání, bodnutí hmyzem, poranění domácím zvířetem, napadení parazity, úpal, úžeh, ošetření krvácení, zlomenin

III.    Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
a    Rozpoznat a vyhodnotit závažnost zdravotního stavu dítěte při začínající nemoci, vysvětlit na konkrétních příkladech
b    Zvolit a vysvětlit správné postupy při začínajícím i probíhajícím běžném onemocnění dítěte, vysvětlit na konkrétních příkladech
c    Popsat způsoby řešení situace výskytu infekčního onemocnění u dítěte/dětí v zařízení či domácnosti dítěte

 IV.    Vedení dítěte k hygienickým návykům
a    Prokázat znalost základních hygienických návyků vzhledem k věku dítěte, zvolit vhodnou motivaci k jejich nácviku
b    Popsat způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v zařízení či domácnosti dítěte, vysvětlit na příkladech
c    Popsat náplň denního režimu dítěte/dětí v souvislosti s dodržováním denní hygieny v zařízení nebo v domácnosti dítěte s ohledem na věk, vysvětlit na příkladech

V.    Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
a    Uvést a zdůvodnit zásady správného životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku
b    Sestavit jídelníček pro dítě dané věkové kategorie na tři dny
c    Uvést a charakterizovat organizační způsoby zajištění stravování dětí v zařízení či domácnosti dítěte, včetně dodržování pitného režimu

VI.    Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
a    Připravit ukázku hry tvořivé nebo pohybové nebo didaktické, vysvětlit její principy a cíle  b    Vysvětlit cíle rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy a uvést příklady s ohledem na věk dítěte
c    Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste)

d    Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce s ohledem na věk dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita)  e    Vysvětlit stanovování výchovných hranic dítěte a principy využití motivace
f    Charakterizovat výchovné a vzdělávací metody při práci s dítětem (komunikace, sebeobsluha, tělesný rozvoj, rozumové schopnosti, socializace)
g    Uvést 5 příkladů tvořivých nebo pohybových nebo didaktických her pro děti v interiéru a 5 příkladů v exteriéru, vysvětlit jejich principy a cíle
h    Uvést specifika výchovy v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte včetně příkladu společné aktivity dětí, uvést praktické příklady a uvést specifika věkově heterogenní a homogenní skupiny

VII.    Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
a    Charakterizovat odchylky v chování dítěte, znát způsoby zvládnutí agresivity dítěte, popsat základní přístupy při práci s hyperaktivním dítětem
b    Zvolit správný výchovný prostředek v nepříznivých výchovných situacích (např. princip práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem)
c    Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, snaha vyhnout se nepříjemnosti, dětská agresivita)
d    Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v dětském zařízení (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky a vhodná adaptace atd.)

VIII.    Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
a    Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy  b    Popsat vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte na jeho socializaci

IX.    Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
a    Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce
b    Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy
c    Charakterizovat základní etické principy práce chůvy při dlouhodobé péči o svěřené děti po dobu nepřítomnosti rodičů (dovolená, zdravotní problémy)
d    Prokázat orientaci v základech etické výchovy při práci s dítětem nebo kolektivem dětí v zařízení či domácnosti dítěte

X.    Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
a    Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva – zaměstnavatel/klient
b    Prokázat znalost legislativy v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů
c    Prokázat obecnou orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů
d    Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese
e    Prokázat znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti dítěte

XI.    Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte    
a    Popsat organizační zásady při vedení dětského kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte (např. systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativa, archivace dokladů o hlídaných dětech)
b    Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel, základní povědomí o podmínkách v oblasti stavební a požární a uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku