Obsahy vzdělávacích programů

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S VAZBOU NA NÁRODNÍ SOUSTAVU KVALIFIKACÍ

1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Cíle vzdělávacího programu:
Připravit účastníky na složení zkoušky před autorizovanou osobou (Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky). Vybavit účastníky teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro vykonávání povolání chůvy.
Stručný obsah:
1.    Nemoci, úrazy a první pomoc u dětí
– dětské nemoci, akutní návštěvy lékaře, preventivní prohlídky s dětmi
– péče o nemocné dítě v domácím prostředí
– aktivní a pasivní prevence úrazů
– první pomoc při úrazech
– první pomoc při neúrazových naléhavých stavech
2.    Pedagogika a etika pro chůvy
– cíle, metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
– hračky a druhy her, pohádky, říkadla, písničky
– etická výchova s ohledem na věk dítěte
– etické principy a postavení chůvy v rodině
3.    Psychologie pro chůvy
– základy vývojové psychologie dítěte
– osobnost dítěte a socializace dítěte
– komunikace s dětmi s ohledem na věk
– řešení zátěžových situací při péči o dítě
4.    Zdravý životní styl a hygiena u dětí
– pitný režim u dětí
– zdravá výživa s ohledem na věk dítěte
– pohybové aktivity podle věku dítěte
– vedení dítěte k hygienickým návykům
5.    Právo pro chůvy
– legislativní otázky služeb péče o děti
– pracovněprávní vztahy a samostatná výdělečná činnost chův

ROZŠIŘUJÍCÍ NADSTAVBOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
2. Dítě s rizikem SPU, poruchami chování a ADHD
Cíle vzdělávacího programu:
Připravit účastníky pro péči o dítě s rizikem specifických poruch učení, poruchami chování a ADHD. Vybavit účastníky základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi využitelnými při péči o dítě s rizikem SPU, poruchami chování a ADHD.
Stručný obsah:
– druhy specifických poruch učení a jejich projevy v předškolním věku
– poruchy chování, ADHD a jejich projevy ve věku 0-7 let
– přístup k dětem s rizikem poruch učení
– přístup k dětem s poruchami chování a ADHD
– spolupráce chůvy s rodinou a dalšími subjekty
– možnosti reedukace v domácím prostředí

3. Dítě s lehkou formou autismu, poruchami chování a ADHD
Cíle vzdělávacího programu:
Připravit účastníky pro péči o dítě s lehkou formou autismu, poruchami chování a ADHD. Vybavit účastníky základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi využitelnými při péči o dítě s lehkou formou autismu, poruchami chování a ADHD.
Stručný obsah:
– autismus a typy autismu
– projevy autismu ve věku 0-7 let
– poruchy chování, ADHD a jejich projevy ve věku 0-7 let
– přístup k dětem s lehkou formou autismu
– přístup k dětem s poruchami chování a ADHD
– spolupráce chůvy s rodinou a dalšími subjekty